Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FANCYWALL.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.fancywall.plprowadzony jest przez Agnieszkę Domańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Rekloart Agnieszka Domańska z siedzibą: ul. Słowików 20/5, 41-940 Piekary Śląskie, NIP: 6412120461, REGON: 240954386, adres elektroniczny: kontakt@fancywall.pl. oraz filią: ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry.

 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

 3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.

 5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem:https://fancywall.pl/content/3-regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.

 6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

 7. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 8. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

 2. mediację,

 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

 4. zwrócenie się do Federacji Konsumentów,

 5. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR)

§2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Sklep / SklepInternetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.fancywall.pl.

Sprzedawca – Agnieszka Domańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rekloart Agnieszka Domańska, ul. Słowików 20/5, 41-940 Piekary Śląskie, NIP: 6412120461, REGON: 240954386, filia: ul. Zagórska 159 42-600 Tarnowskie Góry, adres elektroniczny:kontakt@fancywall.pl.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty w Sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

§3 Konto klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail, hasło, dane adresowe i kontaktowe.

 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

 3. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.

 4. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.

 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

§4 Zamówienia

 1. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 3. Klient ma do wyboru jeden spośród dwóch sposobów złożenia zamówienia: poprzez złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta lub bez rejestracji podając niezbędne dane do realizacji zamówienia.

 4. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

 5. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

 6. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

 8. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia. Z zastrzeżeniem punktu 12 brak przesłania informacji o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia oznacza, że zamówienie (oferta) nie zostało przyjęte.

 11. Wraz z informacją o przyjęciu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi załączniki w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu.

 12. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku złożenia zamówienia w dni niestanowiące dni roboczych, albo też dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy termin na przyjęcie oferty dla Sprzedawcy rozpoczyna bieg od dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniach, o których mowa na wstępie.

§5 Płatność i cena

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób: przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 2. Płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty dokonać należy na następujący rachunek bankowy Rekloart Agnieszka Domańska, ul.Słowików 20/5, 41-940 Piekary Śląskie, o numerze: 88 1090 2011 0000 0001 1872 4190 w tytule przelewu lub wpłaty podając imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz numer zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia.

 3. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena produktu przed dodaniem do „Koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki.

§6 Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych na stronie Sklepu internetowego. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy dostawy nie są realizowane.

 3. Koszty dostarczenia towaru, które oprócz ceny za towar ponosi Klient, są podawanie na stronie Sklepu internetowego przy składaniu zamówienia.

 4. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie towaru uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi. W przypadku Konsumenta za wydanie towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.

 5. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.

 6. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

 7. W przypadku zamówień złożonych przez osoby niebędące Konsumentami jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) kupujący, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość,  może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres:kontakt@fancywall.pl

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku produktów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta, zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, w związku z czym w razie odstąpienia od umowy, w ramach której Klient otrzymał gratis promocyjny (prezent), Klient zobowiązany jest zwrócić przedmiotowy gratis (prezent) wraz z zakupionym towarem.

 6. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres: Rekloart Agnieszka Domańska, ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry.

 7. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient.

 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Sprzedawane w Sklepie internetowym obrazy na płótnie, fototapety, naklejki oraz plakaty dla których Klient wybiera materiał, zdjęcie, ramę są produktem na zamówienie. Produkt jest wykonywany od podstaw według specyfikacji Klienta. Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też, na podstawie art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje w tych przypadkach uprawnienie do odstąpienie od umowy, bez podania przyczyny. Produktem na zamówienie jest również modyfikowanie przez Klienta zaproponowanego przez Sprzedawcę gotowego wzoru (projektu) obrazu na płótnie lub fototapety.

§8 Rękojmia za wady

 1. Wobec Klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

 2. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na następujące adresy: Rekloart Agnieszka Domańska, ul. Słowików 20/5, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry lub drogą mailową na adres: kontakt@fancywall.pl.

 4. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony pisemnie.

 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient, będącego Konsumentem, Klient zostanie ponadto pisemnie powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

 9. Wszystkie parametry towaru i jego zgodność z dokonanym zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki), należy sprawdzić przed jego montowaniem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niezgodności, należy to zgłosić przed dokonaniem montażu. W innym wypadku produkt w stanie nienaruszonym nie może zostać przesłany, co jest jednoznaczne z niemożliwością reklamacji wad, które powinny być zgłoszone przed montażem.

 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

 11. Sprzedawca nie odpowiada za brak użyteczności towaru z przyczyn nieleżących po stronie samego towaru.

 12. Szkody, które powstały w skutek nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania Klienta w trakcie montowania towaru, lub jego użytkowania, nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedawcy.

 13. Koszty przesyłki towaru w związku z reklamacją ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki, nie większe jednak niż koszt normalnej przesyłki poleconej.

§9 Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://fancywall.pl/content/2-polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§10 Polityka Cookies

Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w „Polityce Cookies”, dostępnej pod adresem https://fancywall.pl/content/2-polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§11 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym,
- umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
- usługa Newslettera.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:

dostęp do sieci Internet
- czynnego konta poczty elektronicznej,
- przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,

 1. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej przesłaniu wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także dotycząca usługi Newslettera, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 5. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fancywall.pl lub pisemnie na adres: Rekloart Agnieszka Domańska, ul. Słowików 20/5, 41-940 Piekary Śląskie bądź ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry.

 6. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.

 7. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@fancywall.pl lub pisemnie na adres:Rekloart Agnieszka Domańska, ul. Słowików 20/5, 41-940 Piekary Śląskie lub ul. Zagórska 159, 42-600 Tarnowskie Góry.

 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.

 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

 3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.

 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


Dołącz do newslettera Podaj adres e-mail aby się zapisać

Copyright © Wszelkie prawa zastrzezone fancywall.pl, ul. Słowików 20/5, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, NIP: 6412120461